Zahtevi i odredbe

1. Izrazi u nastavku utvrđeni su za potrebe ovog Pravilnika i ostalih dokumenata objavljenih na internet stranici za potrebe online trgovine.
1.1. „INTERNET TRGOVINA“ (u daljem tekstu: Trgovina) – uslužna i internet trgovina koju Prodavac obavlja na adresi: https://kitkompletibrodova.com/s
1.2. „KLIJENT“ – fizičko lice, potpuno poslovno sposobno (ima sposobnost zaključivanja punovažnih pravnih poslova i preuzimanja obaveza po zaključenim pravnim poslovima), koje je Ugovorna strana Kupoprodajnog Ugovora ili Ugovora o pružanju elektronske usluge vođenja korisničkog naloga, a koje živi na teritoriji Republike Srbije.
1.3. „KUPAC“ – klijent koji je fizičko lice koje zaključuje Ugovor o kupoprodaji ili Ugovor o pružanju elektronske usluge vođenja korisničkog naloga koja nije direktno povezana sa njegovom ekonomskom ili profesionalnom delatnošću.
1.4. Prodavac: Radionica Radičević, Popinskih boraca 42, 36000 Kraljevo, PIB 110650594
1.5. „PROIZVODI“ – Predmeti (proizvodi) koje u Trgovini predstavlja Prodavac uz navođenje njihovih funkcija i karaktristika, tehničkih parametara i cena, koje Klijent može naručiti putem Trgovine, osim u slučaju da određeni proizvod nije dostupan – što će jasno biti naznačeno na internet stranici Trgovine.
1.6. „PIB“ – Poreski identifikacioni broj dodeljen privrednom društvu ili preduzetniku od strane nadležnih poreskih organa u zemlji sedišta sa ciljem evidencije i praćenja poreskih obveznika.
1.7. „CENA PROIZVODA“ – cena jednog ili više proizvoda iskazana u eurima uz napomenu da su proizvodi plativi samo u dinarima po srednjem kursu NBS na dan placanja sa uracunatim PDV prema zakonima Republike Srbije.
1.8. „PORUDŽBINA“ – Obrazac porudžbine koji je pravilno popunjen i sa ispravnim podacima Klijenta, koji je potvrđen od strane Klijenta i poslat Prodavcu klikom na opciju „NARUČIVANJE“
1.9. „KUPOPRODAJNI UGOVOR“ – Porudžbina Kupca potvrđena od strane Prodavca, a sve u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.
1.10. „ELEKTRONSKA USLUGA VOĐENJA KORISNIČKOG NALOGA“ – Usluga koju Prodavac besplatno nudi i pruža Klijentu putem Trgovine.
1.11. „VIŠA SILA“ – teroristički akti, rat, blokade, protesti, epidemije, elementarne nepogode – klizišta, zemljotresi, poplave, ekspolozije i ostali iznenadni spoljni događaji nezavisni od volje Ugovornih strana, koji sprečavaju izvršenje ugovora u celosti ili u njegovom delu, trajno ili privremno, čije posledice Ugovorne strane, uz svu pažnju dobrog privrednika, nisu mogle predvideti niti sprečiti.
1.12. „RADNI DANI“ – dani u nedelji, od Ponedeljka do Petka, izuzev dana koji su pozitivnim propisima Republike Srbije proglašeni za neradne.
1.13. „PRAVILNIK“- sledeći Pravilnik

2. Sledeći Pravilnik reguliše pravila i uslove upotrebe Trgovine. Klijent ima slobodan pristup Pravilniku putem intenet stranice: https://kitkompletibrodova.com/zahtevi-i-odredbe

3. Osnovni uslov korišćenja Trgovine je upoznavanje sa odredbama sledećeg Pravilnika i prihvatanje njegovih uslova. Prihvatanje uslova Pravilnika odvija se kroz postupak registracije u Trgovini ili – u slučaju da Klijent odabere opciju kupovine bez registracije – u postupku slanja i potvrđivanja porudžbine.

II ELEKTRONSKE USLUGE U TRGOVINI

4. Sledeće elektronske usluge su dostupne u Trgovini:
4.1. Obrazac za prijavu – elektronski obrazac koji je Prodavac postavio u Trgovini, a koji sadrži podatke neophodne za identifikaciju i prijavu Klijenta u Trgovini i načine ostvarivanja neposrednog kontakta Trgovca sa Klijentom, čije je popunjavanje od strane subjekta zainteresovanog za prijavu u Trgovinu i slanje Prodavcu potrebno za registraciju Klijenta u trgovini i početak korišćenja elektronske usluge vođenja korisničkog naloga (interaktivni obrazac je dostupan na internet stranici Trgovine).
4.2. KORISNIČKI NALOG / NALOG – zbirka podataka u informacionom sistemu Prodavca označena pojedinačnim imenom (korisničko ime, e-mail adresa ili telefonski broj) i lozinkom datom od strane Klijenta (Korisnika naloga), u kojoj su sačuvani podaci koje je dao Klijent i podaci o zaključenim Kupoprodajnim Ugovorima. Početak koriščenja KORISNIČKOG NALOGA od strane Klijenta sledi odmah nakon uredne prijave Klijenta u Trgovinu. Pri koriščenju elektronske usluge vođenja korisničkog naloga Klijent može koristiti sledeće opcije: promena lozinke, pregled evidencije zaključenih Kupoprodajnih ugovora sa prikazom detalja svakog pojedinačnog Kupoprodajnog ugovora i njegovim statusom, mogućnost plaćanja po Kupoprodajnom ugovoru i mogućnost promene načina plaćanja (ukoliko plaćanje nije izvršeno), brisanja KORISNIČKOG NALOGA (otkazivanje NALOGA), davanje ili otkazivanje saglasnosti za korišćenje ličnih podataka Klijenta upotrebom alata u okviru KORISNIČKOG NALOGA. Klijent može sam promeniti podatke o svojoj adresi. Radi izmene drugih podataka Klijent se mora elektronskim putem obratiti Prodavcu na adresu: info@zepter.rs
4.3. OBRAZAC ZA PORUDŽBINE – Interaktivan Obrazac dostupan u Trgovini koji omogućava poručivanje dodavanjem u elektronsku korpu, uz unošenje podataka potrebnih za realizaciju Kupoprodajnog ugovora i utvrđivanje elemenata (uslova) ovog Ugovora, uključujući način plaćanja i način isporuke. Upotreba elektronske usluge Obrasca za porudžbine počinje dodavanjem prvog proizvoda u elektronsku korpu. Porudžbina je izvršena ako Klijent obavi sledeće radnje: 1. Uredno popuni Obrazac za porudžbine; 2. Pritisne dugme „NARUČITE I PLATITE“ – nakon popunjavanja Obrasca za porudžbine. Sve dok Klijent ne potvrdi Porudžbinu klikom na gore navedeno dugme, postoji mogućnost unošenja izmena u Obrazac za porudžbine (interaktivni Obrazac dostupan je na internet stranici Trgovine).

5. Elektronska usluga Obrasca za prijavu je besplatna i ima jednokratan karakter, a završava se u trenutku otvaranja KORISNIČKOG NALOGA od strane Klijenta ili u trenutku ranijeg prekida procesa prijave Klijenta putem istog.

6. Potrošač nema pravo otkazivanja Ugovora o izvršavanju elektronske usluge Obrasca za prijavu, ako je Prodavac u potpunosti sproveo tu uslugu. Slanjem Obrasca za prijavu Prodavcu prema tački 19.1 Potrošač daje Prodavcu dozvolu za pružanje elektronske usluge Obrasca za prijavu.

7. Elektronska usluga vođenja KORISNIČKOG NALOGA daje se Klijentu besplatno i za neodređeni vremenski period. Klijent ima mogućnost da u svakom trenutku i bez navođenja razloga, izbriše svoj KORISNIČKI NALOG, što ima isto dejstvo kao izjava o raskidu Ugovora o elektronskoj usluzi vođenja korisničkog naloga.

8. Prodavac ima pravo momentalnog raskida Ugovora o elektronskoj usluzi vođenja korisničkog naloga u slučaju očiglednog kršenja odredbi ovog Pravilnika od strane Klijenta, odnosno u slučaju davanja lažnih podataka ili davanja ličnih podataka osobe različite od Klijenta, davanja nezakonitih sadržaja koji krše opšteprihvaćene društvene norme, podataka koji prouzrokuju poremećaje ili preopterećenje u radu ICT sistema, kao i u slučaj potvrđivanja velikog broja Porudžbina uz konstantno izbegavanje njihovog plaćanja.

9. Potrošač ima pravo da bez navođenja ikakvih razloga, u roku od 14 (četrnaest) dana od dana isporuke robe, otkaže Ugovor o elektronskoj usluzi vođenja korisničkog naloga. Kako bi iskoristio gore navedeno pravo Potrošač mora poslati izjavu o otkazivanju na adresu Prodavca: Bulevar Mihaila Pupina br.117, 11070 Novi Beograd, sa naznakom na omotu: „OTKAZIVANJE NALOGA“. Ukoliko Prodavac predvidi takvu opciju, Potrošač može otkaz poslati i u elektroskoj formi. Osnovni preduslov za prihvatanje izjave o otkazu je balgovremenost – slanje izjave o otkazu u gore navedenom roku.

10. Potošač može koristi OBRAZAC OTKAZA u nastavku uz napomenu da nema obavezu njegovog korišćenja.

11. Elektronska usluga Obrasca za porudžbinu je besplatna i izvršava se jednokratno – trenutkom slanja Obrasca za porudžbinu od strane Klijenta u skladu sa dole navedenim u tački 27.1 ili u trenutku prevremenog prekida slanja Porudžbina učinjenim od strane Klijenta.

12. Potrošač nema pravo otkazivanja Ugovora o pružanju elektronske usluge Obrasca za porudžbinu ako je usluga u potpunosti pružena od strane Prodavca. Klikom na dugme „NARUČI I PLATI“ Potrošač daje pravo Prodavcu da izvrši elektronsku uslugu Obrasca za porudžbinu.

13. Prodavac ima obavezu pravilnog pružanja Elektronskih usluga i odgovoran je za neizvršavanje ili nepravilno izvršavanje, osim za neizvršavanje ili nepravilno izvršavanje usluge koje je posledica više sile.

14. Prigovore koji se tiču izvršavanja Elektronskih usluga Klijent može poslati u pisanoj formi na adresu Prodavca: Zepter International D.O.O. Bulevar Mihajla Pupina 117 ili e-mail adresu prodavca mradicevic1@gmail.com

15. Preporučuje se Klijentu da u prigovoru navede ime i prezime ili podatke firme i kontakt, kao i opis i razlog prigovora. Ovo uputstvo je samo preporuka Klijentu i nema obevezujući karakter – njegovo zanemarivanje neće uticati na dejstvo podnesenog prigovora.

16. Prodavac je dužan da reši prigovor u roku od 8 (osam) radnih dana od dana prijema istog.

III PRAVILA KORIŠĆENJA TRGOVINE

17. Za korišćenje Trgovine Klijentu je potrebno:
17.1. Internet pretraživač koji podržava SSL protokol
17.2. Pristup internet mreži
17.3. E-mail adresa

18. Korišćenje Trgovine odvija se putem:
18.1. Registracije u Trgovini u skladu sa postupkom opisanim u tačkama 19-22
18.2. Prijava – upotrebom elektronske usluge KORISNIČKOG NALOGA
18.3. Bez prijave – bez otvaranja korisničkog naloga, slanjem Porudžbine uz upotreba Obrasca za porudžbnu

19. Registracija u Trgovini vrši se na sledeći način, nizom u nastavku navedenih uzastopnih radnji:
19.1. Slanje uredno popunjenog Obrasca za registraciju od strane Klijenta uz upotrebu alata dostupnih Trgovini
19.2. Slanje zahteva za potvrdu prijave za registraciju putem klika na link (poveznicu) u poruci koju Prodavac pošalje Klijentu.
19.3. Potvrda Klijentove registracije od strane Prodavca u obliku obaveštenja objavljenog na mrežnom mestu, na koje će Klijent biti upućen nakon klika na link (poveznicu) iz prethodne tačke.

20. Nakon dobijanja Potvrde iz tačke 19.3 Klijent je registrovan u Trgovini što je istovetno mogućnosti upotrebe elektronske usluge KORISNIČKOG NALOGA. Klijent dobija povtrdu o sklopljenom Ugovoru o elektronskoj usluzi vođenja korisničkog naloga koja sadrži podatke o adresi e-pošte navedene u Obrascu za registraciju. Potvrda se završava utvrđivanjem glavnih funkcija usluge i poučavanjem Potrošača o njegovom pravu da otkaže Ugovor o elektronskoj usluzi vođenja korisničkog naloga u roku od 14 (četrnaest) dana od dana sklapanja navedenog Ugovora. Potvrda se beleži na trajnom mediju u obliku PDF datoteke. Ovi podaci su potvrda o sklopljenom Ugovoru o elektronskoj usluzi vođenja korisničkog naloga i mogu biti promenjeni samo uz saglasnost Klijenta i Prodavca.

21. Slanje Obrasca za registraciju u kome je Klijent prethodno označio zahtevano polje kojim potvrđuje da je upoznat s odredbama Pravilnika, istovetno je:
22. Klijentovoj izjavi da je upoznat sa odredbama ovog Pravilnika, da ga u celosti prihvata i da ima obavezu poštovanja njegovih odredbi sa kojima je upoznat
22.1. Davanju dozvole/saglasnosti za obradu ličnih podataka navedenih u Obrascu za registraciju sa ciljem upotrebe KORISNIČKOG NALOGA – u slučaju porudžbine putem KORISNIČKOG NALOGA – u cilju realizacije Kupoprodajnog ugovora, uključujući i osobe sa kojima Prodavac sarađuje pri sprovođenju Kupoprodajnog ugovora
22.2. Klijentovoj izjavi da su svi podaci koje je Klijent naveo u postupku registracije istiniti i da će ih u slučaju promene Klijent ažurirati

23. U slučaju označavanja opcijskih polja u Obrascu za registraciju, slanje Obrasca za registraciju istovetno je
23.1. Davanju saglasnosti Klijenta Prodavcu za obradu ličnih podataka Klijenta navedenih u Obrascu za registraciju, u svrhu reklamiranja proizvoda i usluga od strane Prodavca
23.2. Davanju saglasnosti Klijenta da prima komercijalne poruke o proizvodima i uslugama Prodavca na adresu e-pošte koju je Klijent naveo u Obrascu za registraciju
23.3. Davanju saglasnosti Klijenta da se njegovi podaci navedeni u Obrascu za registraciju upotrebljavaju za direktno reklamiranje Prodavca u odnosu na Klijenta putem automatizovanih uređaja (npr. e-pošta i SMS poruke poslate bez neposrednog učešća ljudi) i telekomunikacijskih uređaja (telefon).

24. Prodavac zadržava pravo provere izmenjenih podataka ili podataka koje je Klijent naveo u Obrascu za registraciju. Prodavac zadržava pravo da odbije zakljuučivanje Ugovora o elektronskoj usluzi vođenja korisničkog naloga (zabraniti otvaranje i registraciju KORISNIČKOG NALOGA) u slučaju neispravnog popunjavanja Obrasca za registraciju, posebno ako su navedeni nepotpuni, lažni ili podaci druge osobe. Prodavac će u tom slučaju odmah, u vidu elektronske poruke poslate na e-mail adresu Klijenta, obavestiti Klijenta da je njegov zahtev odbijen. Ako Klijent daje lažne, nepotpune ili podatke druge osobe u postupku izmene podataka Prodavac može otkazati Ugovor o elektronskoj usluzi vođenja korisničkog naloga na način opisan u tački 8., uz obaveštavanje Klijenta na isti način.

25. Ako Klijent odabere način kupovine preko svog KORISNIČKOG NALOGA – Klijent će nakon prijave biti automatski preusmeren na Obrazac za Porudžbinu.

26. Ako Klijent odabere način kupovine bez registracije KORISNIČKOG NALOGA, nakon klika na dugme „NASTAVI BEZ PRIJAVE“, biće automatski preusmeren na Obrazac za Porudžbinu.

IV ZAKLJUČIVANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

27. Procedura Zaključivanja kupoprodajnog ugovora je sledeća:
27.1. Klijent slanjem uredno popunjenog Obrasca za Porudžbinu, upotrebom alata dostupnih u trgovini, i potvrdom kroz klik na dugme „NARUČITE I PLATITE“ sačinjava i upućuje ponudu Prodavcu za sklapanje Kupoprodajnog ugovora.
27.2. Potvrda prodavca o prihvatanju ponude šalje se na e-adresu Klijenta koju je naveo nakon klika na dugme „NARUČITE I PLATITE“.

28. U trenutku potvrde (navodi se u tački 27.2) a pod uslovima iz tačke 32., dolazi do zaključivanja Kupoprodajnog Ugovora. Klijent dobija gore navedenu potvrdu koja sadrži zakonom navedene podatke, među njima i podatke o glavnim funkcijama usluge i biva poučen o pravu Potrošača da otkaže Ugovor 14 (četrnaest) dana od dana prijema robe.
Gore navedeni podaci su potvrda o zaključenom Kupoprodajnom ugovoru i mogu biti promenjeni samo u dogovoru Kupca i Prodavca.

29. Dostava se vrši na teritoriju Republike Srbije i celog sveta.

30. Slanje Obrasca za Porudžbinu u kome je Klijent označio (štiklirao) zahtevana polja i na taj način potvrdio da je upoznat sa odredbema ovog Pravilnika, istovetno je:
30.1. Klijentovoj izjavi da je upoznat sa odredbama ovog Pravilnika, da ga u celosti prihvata i da ima obavezu poštovanja njegovih odredbi sa kojima je upoznat 30.2. Davanju dozvole/saglasnosti za obradu ličnih podataka navedenih u Obrascu za registraciju sa ciljem realizacije Kupoprodajnog ugovora, uključujući i osobe sa kojima Prodavac sarađuje pri sprovođenju Kupoprodajnog ugovora
30.3. Klijentovoj izjavi da su svi podaci koje je Klijent naveo istiniti i da će ih u slučaju promene Klijent ažurirati.

31. Komentari Porudžbine koje je Klijent naveo u Obrascu za Porudžbinu nisu obavezujući za Prodavca, ali će ih Prodavac uzeti u razmatranje u skladu sa svojim mogućnostima.

32. Prodavac zadržava pravo provere podataka koje je Klijent naveo u Obrascu za Porudžbinu. Prodavac zadržava pravo da odbije zaključivanje Ugovora o Kupoprodaji u slučaju neispravnog popunjavanja Obrasca za porudžbinu, posebno ako su navedeni nepotpuni, lažni ili podaci druge osobe. Prodavac će u tom slučaju odmah, u vidu elektronske poruke poslate na e-mail adresu Klijenta, obavestiti Klijenta da je njegov zahtev odbijen, a ako Klijent ima registrovan KORISNIČKI NALOG Prodavac će mu ovo obaveštenje poslati i na KORISNIČKI NALOG.

33. Ukoliko Klijent u elektronsku korpu doda veću količinu proizvoda od količine stvarno dostupne u Trgovini, Prodavac će o tome odmah obavestiti Klijenta, najkasnije u trenutku potvrde Klijentove Porudžbine klikom na dume „NARUČITE I PLATITE“. U tom slučaju Klijent će imati mogućnost da unutar Porudžbine smanji količinu proizvoda na stvarno dostupnu količinu ili će odustati od kupovine.

34. Porudžbine se mogu podnositi tokom celog dana. U slučaju podnošenja porudžbine u subotu, nedelju ili na dan državnog praznika/neradni dan, ugovorni rokovi vezani za realizaciju Kupoprodajnog ugovora počinju teći prvog narednog radnog dana.

35. Klijent će biti obavešten o statusu Kupoprodajnog ugovora putem adrese e-pošte, a Klijent sa registrovanim KORISNIČKIM NALOGOM i putem KORISNIČKOG NALOGA.

V PLAĆANJE KUPOPRODAJNE CENE

36. 1) placanje pouzecem 2) placanje platnim i kreditnim karticama 3) plaćanje po predračunu ili putem opšte uplatnice

VI ISPORUKA I IZDAVANJE PROIZVODA

37. Isporuka kupljenih Proizvoda vrši se za teritoriju Republike Srbije (tačka 41.) i biće izvršena na adresu isporuke navedenu u Obrascu za Porudžbinu putem dostavne službe angažovane od strane Prodavca, u roku od 8 (osam) radnih dana od dana prijema uplate putem pružaoca usluge elektronskog plaćanja.

38. Prodajna cena je cena proizvoda Bruto.

39. Dostava proizvoda Kupcu je besplatna.

40. Klijent potvrđuje prijem isporuke na otpremnici. Pre potvrde prijema isporuke Klijent je obavezan da proveri da li je pošiljka vidno oštećena. U slučaju oštećenja pošiljke ili neslaganja u količini isporučenih proizvoda Klijent postupa u skladu sa odredbama glave IX Prigovori i Garancija. Zajedno sa proizvodima Klijentu će biti uručena i sva neophodna prateća dokumentacija.

41. Isporuka proizvoda vrši se isključivo za teritoriju Republike Srbije.

42. Isporuka proizvoda vrši se isključivo radnim danima u vremenu od 8.00h – 17.00h.

43. Prodavac zadržava pravo da isporuku izvrši u više paketa.

44. U slučaju kupovine uređaja za prečišćavanje vode instalaciju uređaja vrši ovlašćeni serviser angažovan od strane Prodavca, nakon neposrednog dogovora sa Klijentom o terminu instalacije.

VII OBAVEZE I ODGOVORNOSTI

45. Prodavac će uložiti sve napore da svoje usluge pruži Klijentu na najvišem nivou i obavezuje se da će korespondeciju držati u tajnosti i preduzeti sve mere predostrožnosti da korenspodenciju i podatke o Klijentu drži van domašaja trećih lica i obezbediti iste od neovlašćenog pristupa.

46. Prodavac se obavezuje da štiti lične podatke Klijenta u skladu sa važećim propisima Republike Srbije u toj oblasti, a posebno u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

47. Prodavac zadržava pravo na privremeno isključivanje mrežnog servera u svrhu servisiranja ili ažuriranja, pri ćemu će nemogućnost korišćenja Trgovine trajati najviše 48h jednokratno.

48. Klijent se obavezuje da upotrebljava Trgovinu u skladu sa vežećim zakonima i odredbama ovog Pravilnika. Klijent ne sme isporučivati nezakonite sadržaje ili sadržaje koji krše opšteprihvaćene društvene norme, koji izazivaju poremećaje u radu ili preopterećivanje ICT sistema na mrežnom mestu Trgovine.

49. Prodavac ne preuzima odgovornost za:
49.1. Nemogućnost korišćenja Trgovine koja je posledica više sile.
49.2. Upotrebu Trgovine ili neke od elektronskih usluga, koja je nezakonita ili suprotna odredbama ovog Pravilnika i bilo koje posledice koje proizilaze iz takve upotrebe odnosno zloupotrebe.
49.3. Davanje od strane Klijenta trećim licima adrese e-pošte, lozinke ili telefonskog broja koje Klijent koristi za prijavu
49.4. Davanje lozinke I ličnih podataka ovlašćenim licima na temelju odgovarajućih odredbi zakona
49.5. Nedostatak prenosa podataka ili brzine prenosa podataka usled tehničkih ograničenja na strani Klijenta
49.6. Odbijanja finansiranja kupovine Proizvoda od strane trećeg lica
49.7. U slučaju da Klijent ne može da se seti lozinke za pristup svom KORISNIČKOM NALOGU potrebno je da sprovede proceduru podsećanja koja je kao opcija predviđena u Trgovini.
49.8. U slučaju da Klijent izgubi lozniku za pristup svom KORISNIČKOM NALOGU ili dođe do informacije da je došlo do neovlašćenog pristupa njegovom KORISNIČKOM NALOGU, potrebno je da odmah o tome obavesti Prodavca na e-mail adresu: info@zepter.rs, a Prodavac će po prijemu obaveštenja privremeno BLOKIRATI KORISNIČKI NALOG.
Blokada KORISNIČKOG NALOGA je na snazi od momenta prijema obaveštenja, kako bi se Prodavac mogao upoznati sa sadržinom istog. Dok obaveštenje/zahtev za blokadu korisničkog naloga ne stigne do Prodavca, Prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu neovlašćenu radnju koja je posledica upotrebe KORISNIČKOG NALOGA od strane treće osobe uz upotrebu izgubljene lozinke Klijenta. U tom slučaju, Prodavac snosi odgovornost isključivo za štetu koja za Klijenta nastane usled namere ili grube nepažnje Prodavca.
U situaciji navedenoj u tački 49.8 Prodavac će odmah nakon blokade KORISNIČKOG NALOGA započeti postupak provere u okviru KORISNIČKOG NALOGA navoda iz obaveštenja i o rezultatima provere odmah obavestiti Klijenta na adresu e-pošte Klijenta.

VIII POSTUPAK SA LIČNIM PODACIMA KLIJENTA

50. Rukovalac zbirkom ličnih podataka Klijenata je Prodavac.

51. Lični podaci Klijenta prikupljaju se i obrađuju uz prethodno obaveštavanje i pristanak Klijenta da njegovi lični podaci budu obrađeni a osnovna svrha obrade ličnih podataka Klijenta je otvaranja i vođenje KORISNIČKOG NALOGA kao i realizacija Kupoprodajnih ugovora.

52. Prodavac obaveštava Klijenta koji daje svoje lične podatke da ima pravo uvida u svoje lične podatke i pravo na promenu istih, kao i pravo da kontroliše njihovu obradu, a posebno da zahteva: da se urede, ažuriraju ili isprave lični podaci, da se privremeno ili trajno obustavi njihova obrada ili da budu obrisani ako su nepotpuni, lažni ili je njihovim prikupljanjem prekršen zakon ili su nepotrebni za ostvarivanje svrhe za koju su prikupljeni.

53. Klijent u okviru svog KORISNIČKOG NALOGA ima na raspolaganju alate za realizaciju svojih zahteva vezanih za obradu njegovih ličnih podataka od strane Prodavca.

54. Klijent ima pravo opozvati odobrenje za obradu svojih ličnih podata u svako vreme što ima isto dejstvo kao otkazivanje Ugovora o elektronskoj usluzi vođenja korisničkog naloga i nemogućnosti daljeg korišćenja istog. Klijent može opozvati odobrenje za obradu svojih ličnih podataka uz pomoć alata u okviru KORISNIČKOG NALOGA.

55. Na zaštitu podataka o ličnosti Klijenta primenjuju se svi pozitivni zakonski propisi Republike Srbije u toj oblasti.

IX PRIGOVORI I GARANCIJA

56. Prodavac je dužan Klijentu dostaviti Proizvode bez fizičkih I pravnih nedostataka.

57. Prodavac garantuje dobar kvalitet i pravilno funkcionisanje Proizvoda koje prodaje.
Sadržaj Garancije (Garantnog lista) nalazi se na ovoj internet stranici.

58. U slučaju da se nedostatak pojavi u okviru garantnog roka predviđenog Garancijom, potrebno je da Klijent podnese Prigovor servisu Prodavca ili Sekretarijatu prodaje u pisanoj formi putem pošte ili elektronskoj formi na e-mail adresu: info@zepter.rs

59. Kako bi Klijent započeo postupak Prigovora preporučuje se da upotrebi Obrazac reklamacije koji se nalazi na internet stranici Trgovine ili da sastavi Prigovor u slobodnoj formi, podobnoj da Prodavac razume suštinu podnetog Prigovora. Radi postupanja Prodavca po Prigovoru Klijenta, Klijent je dužan da proizvod na koji se Prigovor odnosi, dostavi o troški Prodavca, na adresu servisa: Savski Nasip br.7, 11070 Novi Beograd.

60. Nakon rešavanja Prigovora Klijent je u obavezi da o trošku Prodavca preuzme Proizvod na koji se Prigovor odnosi, najkasnije u roku od trenutno je 45 (četrdesetpet) dana od dana prijema prvog poziva za preuzimanje Proizvoda koji će primiti od Prodavca u skladu sa odabranim i dogovorenim načinom stupanja u kontakt.

61. Prodavac je dužan da o ishodu postupka po Prigovoru, obavesti Klijenta, odnosno da se izjasni o zahtevu Klijenta najkasnije u roku od 8 (osam) radnih dana.

X OTKAZIVANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

62. Potrošač ima pravo da otkaže Kupoprodajni ugovor bez navođenja ikakvih razloga u roku od 14 (četrnaest) dana od dana prijema Proizvoda (ODUSTANAK OD UGOVORA). Kako bi iskoristio svoje pravo na odustanak od ugovora potrebno je da izjavu o odustanku pošalje na adresu Prodavca.

63. Potrošaču se preporučuje korišćenje Obrasca za odustanak od ugovora koji se nalazi na internet stranici Trgovine, uz napomenu da njegovo korišćenje nije obavezno.

64. Potrošač nema pravo odustanka od Kupoprodajnog ugovora čiji su predmet proizvodi isporučeni u zatvorenom paketu (kafa, kozmetika, dodaci ishrani) ako je paket otvoren nakon isporuke jer iz higijenskih I zdravstvenih razloga ova vrsta prozvoda ne može biti vraćena nakon otvaranja.

POVRAT

65. Ukoliko se Potrošač pozove na svoje pravo odustanka od Kupoprodajnog ugovora i svoju izričitu i jasnu izjavu dostavi blagovremeno Prodavcu, Ugovorne strane imaju obavezu da u roku od 14 (četrnaest) dana od dana prijema izjave o odustanku, izmire sva međusobna potraživanja. Kupac je dužan da u ostavljenom roku vrati Proizvode prodavcu ili da barem Prodavcu dostavi dokaz o tome da su Proizvodi poslati Prodavcu u okviru ostavljenog roka.

66. Prodavac će Potrošaču izvršiti povraćaj uplate upotrebom istog načina plaćanja koji je Potrošač koristio pri uplati, osim ako Potrošač jasno ne naznači da prihvata drugi oblik povraćaja.

XI ULAGANJE PRIGOVORA U VEZI SA FUNKCIONISANJEM TRGOVINE

67. Klijent može uložiti pisani prigovor u vezi s funkcionisanjem Trgovine na adresu Prodavca: Zepter International d.o.o. Bulevar Mihajla Pupina 117 ili u elektronskoj formi na adresu e-pošte Prodavca info@zepter.rs

68. Preporučuje se Klijentu da u prigovoru navede svoje ime i prezime odnosno podatke o svojoj firmi, kao i opis i razloge prigovora. Ovo je samo preporuka Prodavca Klijentu i zanemarivanje preporuke neće imati uticaja na učinak podnetog prigovora.

69. Prodavac ima obavezu da odgovori na prigovor u roku od 8 (osam) radnih dana od dana prijema.

ZAVRŠNE ODREDBE

70. Prodavac zadržava pravo na promene Pravilnika u slučaju promene zakonskih propisa ili u svrhu poboljšanja funkcionisanja Trgovine, u svrhu zaštite prava Klijenata i u svrhu sprečavanja zlupotreba.

71. Sve izmene Pravilnika stupaju na snagu u rokovima navedenim u tačkama 73. i 74. u nastavku.

72. Prodavac će objaviti novi Pravilnik na mrežnom mestu Trgovine, koji će stupiti na snagu u roku od 14 (četrnaest) dana od dana objavljivanja. Klijenti koji se budu registrovali u periodu između momenta objavljivanja i momenta stupanja na snagu novog Pravilnika, dužni su da se upoznaju i sa odredbama novog Pravilnika i da ih na izričit način prihvate.

73. Klijentima koji imaju registrovan KORISNIČKI NALOG Prodavac će novi Pravilnik zajedno sa zahtevom za potvrdu o prihvatanju novog Pravilnika poslati Klijentu na elektronsku adresu navedenu u zahtevu za registraciju. Novi Pravilnik stupa na snagu u roku od 14 (četrnaest) dana od dana slanja Klijentu. U slučaju neprihvatanja novog Pravilnika Klijent je dužan da odmah, a najkasnije u roku od 14 ( četrnaest) dana od dana prijema, da Prodavcu putem elektronskih alata izjavu o neprihvatanju novog Pravilnika, što ima isto dejstvo kao izjava o otkazivanju KORISNIČKOG NALOGA. U slučaju da rok za izjašnjenje o prihvatanju/neprihvatanju novog Pravilnika istekne bez davanja izjave o neprihvatanju novog Pravilnika, smatra se da je Klijent prihvatio njegove odredbe u celosti.

74. Promenama Pravilnika se ne smatraju promene Obrazaca.

75. Sva obaveštenja koja Ugovorne strane međusobno šalju elektronskim putem biće poslata na poslednju adresu e-pošte koja je registrovana u skladu sa ovim Pravilnikom.

76. Podaci u Trgovini koji se odnose na Proizvode (uključujući i cene proizvoda) ne smatraju se ponudom već pozivom da se učini ponuda pod objavljenim uslovima a sve u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima. Prodavac zadržava pravo izmene asortimana Proizvoda dostupnih u Trgovini, kao i pravo promene cena Proizvoda čije promene ne utiču na Porudžbine koje su već potvrđene odnosno poslate pre navedenih promena.

77. Za sve što nije obuhvaćeno odredbama ovog Pravilnika primeniće se pozitivni zakoni Republike Srbije.

78. Svaki spor koji nastane povodom primene ovog Pravilnika rešavaće nadležni sud prema mestu sedišta Prodavca, osim u slučaju zakonskih izuzetaka koji predviđaju nadležnost suda prema mestu Potrošača.

79. Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 1.05.2018.godine.

Kontakt

Da li želite da stupite u kontakt sa nama?
Slobodno nam se obratite